سوره والشمس-ختم سوره الشمس

سوره والشمس را برای برآورده شدن حاجت صدمرتبه بخوانید و از خداوند طلب حاجت کنید البته برآورده خواهد شد.https://t.me/mojarrabatcom پیامبر(ص): کسی که سوره الشمس را بخواند خدای متعال او را از رسوایی در قیامت در زمان باز شدن کارنامه اعمال حفظ می دارد.کسی که دوست دارد مرا  در روز قیمت ...

Read More »
Page authority check